นายแทม ดอทคอม
 
 วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2555 เวลา 13:26 น.

ทำมาหากินวิเคราะห์แผนธุรกิจร้านก๋วยเตี๋ยวเยาวราช

เรื่องเล่าของนายแทม ›› ทำมาหาเงิน
ผู้เขียน :

คุยกับนายแทม


คำค้น :

ทำมาหากินวิเคราะห์แผนธุรกิจร้านก๋วยเตี๋ยวเยาวราช

แผนธุรกิจของร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อปลาสดเยาวราช ซึ่งประกอบกิจการร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อปลาสด
ภายใต้ชื่อ “ก๋วยเตี๋ยวเนื้อปลาสดเยาวราช” โดยมีวิสัยทัศน์ขององค์กรคือ “การเป็นผู้นำในตลาดก๋วยเตี๋ยว
ที่มีคุณภาพดีและมีประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” และมีพันธกิจ คือ
“มุ่งพัฒนาและจำหน่ายก๋วยเตี๋ยวปลาสดที่มีคุณภาพดี และมีประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครโดยบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ”
กลยุทธ์ของร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อปลาสดเยาวราช จะมีลักษณะเป็นการจำหน่ายก๋วยเตี๋ยวที่มี
ราคาเหมาะสม และสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ (Cost Leadership Strategy) โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ทั้งเพศชายและเพศหญิง ที่เป็นกลุ่มคนทำงานที่ประกอบอาชีพรับราชการ รัฐวิสาหกิจและพนักงาน
เอกชน รวมทั้งกลุ่มนักเรียน นักศึกษา โดยมีอายุตั้งแต่ 15 ปี – 55 ปี
ซึ่งแผนธุรกิจที่จัดทำประกอบด้วยแผนการตลาด แผนการผลิต แผนการจัดองค์กรและการจัดการ และแผนการเงิน

แผนการตลาดได้คำนึงถึงปัจจัยแห่งความสำเร็จของธุรกิจ โดยทางด้านผลิตภัณฑ์จะเน้น
คุณภาพอาหารที่ดีตรงตามความพึงพอใจของลูกค้า ทางด้านสถานที่ จะเน้นทำเลที่มีกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายเป็นจำนวนมาก สะดวกในการเดินทาง และมีภาพลักษณ์ของร้านที่จดจำได้ของลูกค้า
ทางด้านราคา จะเน้นให้ราคาก๋วยเตี๋ยวของร้านสามารถแข่งขันได้กับคู่แข่งและผลิตภัณฑ์ทดแทน
และทางด้านการส่งเสริมการขายจะเน้นการทำกิจกรรมตั้งแต่วันเปิดร้าน เพื่อสร้างภาพลักษณ์ และทำให้
ลูกค้ารู้จักและเข้าร้านสาขา ทำการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ลูกค้าจดจำร้าน
ได้อยู่เสมอ

แผนการผลิต จะเน้นประสิทธิภาพทั้งในด้านอาหารและบริการของร้าน เพื่อให้มีต้นทุน
การดำเนินงานที่ต่ำที่สุดในขณะที่มีบริการที่ดีที่สุด เพื่อเป็นการเสนอมูลค่าที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าทั้ง
ทางด้านคุณภาพของสินค้าและบริการ

แผนการเงิน จะเป็นการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางด้านการเงิน สำหรับโครงการร้าน
ก๋วยเตี๋ยวเนื้อปลาสดเยาวราช ซึ่งพบว่าโครงการนี้มีความเป็นไปได้ทางด้านการเงิน เนื่องจาก
โครงการนี้มีมูลค่าการลงทุนเริ่มแรก (Initial Investments) ตลอดระยะเวลา 5 ปี ประมาณ 87 ล้านบาท และ
มีกระแสเงินสดรับสุทธิตลอดโครงการเป็นบวก เท่ากับ 187.46 ล้านบาท ซึ่งเมื่อคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน
(Net Present Value of Free Cash Flows) เป็นบวกเท่ากับ 45.87 ล้านบาท โดยคำนวณจากอัตราต้นทุนถัวเฉลี่ย
ถ่วงน้ำหนัก (WACC) เท่ากับร้อยละ 15.0 หรือคิดเป็นอัตราผลตอบแทนต่อการลงทุน (IRR) เท่ากับร้อยละ
71.35 ซึ่งสูงกว่าต้นทุนของเงินทุน (Cost of Capital) อยู่เท่ากับร้อยละ 56.35 ระยะเวลาคืนทุนประมาณ
3.07 ปี และหากคิดระยะเวลาคืนทุนที่คำนวณจากกระแสเงินสดคิดลดแล้วประมาณ 3.33 ปี ดังนั้นหาก
เป็นไปตามสมมติฐานนี้ การลงทุนในโครงการนี้จะให้ผลตอบแทนที่เป็นบวก ซึ่งถือเป็นโครงการที่
น่าลงทุน

ประวัติและภาพรวมของโครงการ
อาหารถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ในการดำรงชีวิตประจำวันของมนุษย์ ดังนั้นเราจึงเห็นธุรกิจที่
เกี่ยวข้องโดยตรง กับอาหารอยู่มากมายหลากหลายประเภท ตั้งแต่การผลิตและจำหน่ายในรูปแบบของ
วัตถุดิบประเภทต่าง ๆ เช่น ข้าว ข้าวโพด ถั่ว มันสำปะหลัง มันฝรั่ง กุ้ง หอย ปู ปลา หมู ไก่ เนื้อวัว
รวมถึงผลไม้ประเภทต่างๆ หรือการนำวัตถุดิบเหล่านั้นมาแปรรูปเป็นอาหารกึ่งสำเร็จรูปหรืออาหาร
สำเร็จรูป เช่น สินค้าการเกษตรต่าง ๆ ที่มีการแปรรูปและนำมาจำหน่ายในตลาดสดหรือตลาดติดแอร์
อย่างซุปเปอร์มารเก็ต จนกระทั่งการนำวัตถุดิบต่างๆ มาทำการผลิตหรือจัดเป็นสำรับในร้านอาหารต่างๆ
เช่น ภัตตาคาร ร้านอาหารจานด่วน ค๊อฟฟี่ช็อป ผับ หรือร้านอาหารที่จำหน่ายกันริมถนน
ซึ่งหากพิจารณาการเลือกรับประทานอาหารของคนไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตเมือง ไม่ว่า
จะเป็นกรุงเทพฯ เชียงใหม่ หาดใหญ่ ภูเก็ต รูปแบบการรับประทานอาหารจานด่วนหรือที่เรียกกันว่า
Fastfood นั้น เป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายมานานนับร้อยปี ในรูปแบบอาหารจานด่วนแบบไทยๆ หรือที่
บางครั้งเรามาเรียกติดปากว่าอาหารจานเดียว เช่น ข้าวราดแกง ข้าวผัดกะเพรา ข้าวไข่เจียว ข้าวหมูแดง
ข้าวมันไก่ ข้าวขาหมู หรือประเภทก๋วยเตี๋ยวต่างๆ เช่น ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา ก๋วยเตี๋ยวไก่ ก๋วยเตี๋ยวหมู
ก๋วยเตี๋ยวเนื้อ และอีกหนึ่งเมนูที่คาดว่ากำลังจะมาแรงในอนาคตก็คือ ก๋วยเตี๋ยวเนื้อปลาสด


“ก๋วยเตี๋ยวเนื้อปลาสดเยาวราช” จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการบริโภคอาหารจานด่วนของคน
ไทย (Quick Serve Restaurant-QSR) โดยจะมีจุดขายสำคัญที่ความเป็นอาหารสุขภาพ เนื่องจากเป็น
ก๋วยเตี๋ยวปลาที่จะใช้เนื้อปลาสดๆ และสูตรของเมนูต่างๆ จะเน้นในด้านคุณภาพและประโยชน์ทาง
โภชนาการ เช่น การใช้เนื้อปลาสด ๆ ที่ไม่ผสมสารใดๆ การนำสมุนไพรพื้นบ้านของคนไทย มา
ผสมผสาน เพื่อเป็นทางเลือกใหม่สำหรับผู้บริโภคในยุคปัจจุบันและอนาคตซึ่งจะมีการคำนึงถึงสุขภาพ
และประโยชน์ทางสุขลักษณะมากยิ่งขึ้น


บริษัทจะมุ่งเน้นประกอบธุรกิจประเภทเครือข่ายร้านอาหารบริการด่วน (Qucik Serve
Restaurant-QSR) โดยมีเครือข่ายร้านสาขาให้บริการครอบคลุมพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล โดยรูปแบบร้านสาขาจะมีลักษณะเป็นภัตตาคารกึ่งบริการตนเอง และสำหรับการให้บริการจะ
ครอบคลุมทั้งการให้บริการนั่งรับประทานภายในร้าน (Dine-in) และการซื้อกลับ (Takeaway) โดยใน
จุดเริ่มต้นของการประกอบธุรกิจในครั้งนี้ จะมุ่งเน้นที่เขตกรุงเทพมหานครในทำเลที่สามารถมีการขาย
ได้ทั้งวันทำงาน (Weekday) และวันหยุด (Weekend) เช่น มาบุญครอง เวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ สยามสแควร์
เซ็นทรัลลาดพร้าว
 

วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนธุรกิจ
1. เพื่อกำหนดแผนกลยุทธ์ของการดำเนินธุรกิจของร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อปลาสดเยาวราชที่จะเปิด
ให้บริการร้านต้นแบบในเขตกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อกำหนดแผนการตลาดของการดำเนินธุรกิจของร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อปลาสดเยาวราชที่จะ
เปิดให้บริการร้านต้นแบบในเขตกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อกำหนดแผนการผลิตของการดำเนินธุรกิจของร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อปลาสดเยาวราชที่จะเปิด
ให้บริการร้านต้นแบบในเขตกรุงเทพมหานคร
4. เพื่อกำหนดแผนการจัดองค์กรและการจัดการของการดำเนินธุรกิจของร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อปลา
สดเยาวราชที่จะเปิดให้บริการร้านต้นแบบในเขตกรุงเทพมหานคร
5. เพื่อกำหนดแผนการเงินของการดำเนินธุรกิจของร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อปลาสดเยาวราชที่จะเปดิ
ให้บริการร้านต้นแบบในเขตกรุงเทพมหานคร

กลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategies)
แผนธุรกิจนี้เป็นแผนธุรกิจของผลิตภัณฑ์ใหม่ในตลาดธุรกิจร้านอาหาร มีเป้าหมายการ
ดำเนินงานเพื่อส่วนแบ่งตลาด การเติบโตในธุรกิจ และกำไร จึงมุ่งการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดแบบ
Intensive Growth Strategy และเมื่อพิจารณาหาโอกาสในการเติบโตตามกลยุทธ์นี้ จึงได้นำแนวคิด
Ansoff’s Product-Market Expansion Grid มาพิจารณา พบว่า เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีศักยภาพ
ด้านคุณค่าสู่ผู้บริโภค ที่มีอยู่ในตลาดธุรกิจร้านอาหารที่มีอยู่ในปัจจุบันนั้น กลยุทธ์ที่เหมาะสมจึงเป็น
แบบ Product-Development Strategy ในปีที่ 1 ของการทำธุรกิจ เพื่อการพัฒนาสินค้าใหม่ให้เกิดขึ้น เพื่อ
ทำการตลาดการขายในตลาดปัจจุบัน และนำ Market-penetration Strategy มาใช้ในปีที่ 2 และ 3 เป็นการ
หาลู่ทางที่จะเพิ่มยอดขายจากสินค้า เพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดและมุ่งสู่การทำกำไรตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

สถานที่ตั้งของร้านสาขา
กลยุทธ์ในการเลือกร้านสาขาจะเลือกทำเลที่ร้านสาขาสามารถทำยอดขายได้ทั้งในวันธรรมดา
และวันสุดสัปดาห์ นั่นคือทำเลที่เป็นย่านธุรกิจคนทำงานและศูนย์การค้า โดยกำหนดพื้นที่ที่จะใช้ในแต่
ละร้านประมาณ 120-150 ตารางเมตรโดยแต่ละร้านจะเลือกทำเลที่ตั้ง ซึ่งจะต้องมีองค์ประกอบ 2 ปัจจัย
ดังต่อไปนี้ร่วมกัน


1. ย่านธุรกิจที่เป็นศูนย์กลาง (Central business districts) เป็นทำเลที่มีการคมนาคมสะดวก
เป็นแหล่งรวมธุรกิจต่าง ๆ หลากหลายประเภท


2. ศูนย์การค้า (Shopping centers and mall) มีลักษณะเป็นร้านที่อยู่ในศูนย์การค้าในลักษณะ
ร้านอาหารบริการด่วน (Quick serve restaurant – QSR) ซึ่งเป็นร้านที่ไม่อยู่ในศูนย์อาหารของศูนย์การค้า
(Food center)

ดาวโหลด แผนธุรกิจ ฉบับเต็ม คลิกที่นี้
เก็บตกเรื่องราวดีดีจาก http://www.thaismefranchise.com

 


หมวดหลัก
สรรสาระชีวิต


หมวดย่อย
 
นายแทม นายแทม ดอทคอม ™ 2007 - 2021
อนุญาตให้คัดลอกเนื้อหา ยกเว้นเพื่อการค้า

 นายแทม ดอทคอม |  นายแทม ดอทคอม
 นายแทม ดอทคอม |  @naitam

โดย ห้างหุ้นส่วนสามัญ นายแทม เว็บดีไซน์
ปณจ. 26 หางดง เชียงใหม่ 50230
052-081830